ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191505 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ವೇದಗಣಿತ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ – ೨: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೧
#191504 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ : ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು...
#191503 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Timmappa Naik ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191502 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191501 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191500 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191499 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mounyogi ಉ: ರೊಟ್ಟಿ ತುಣುಕು-
#191498 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mounyogi ಉ: ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೋಲೆ
#191497 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ sunitacm ಉ: ಏಯ್ ! ತರ್ಲೆ ಜಿರಳೆ, ನಿಂದೆಸ್ಟ್ ರಗಳೆ ?
#191496 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಏಯ್ ! ತರ್ಲೆ ಜಿರಳೆ, ನಿಂದೆಸ್ಟ್ ರಗಳೆ ?
#191495 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191494 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191493 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಬಾಸ್
#191492 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಬಾಸ್
#191491 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಧ
#191490 8 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nandakishore_bhat ಉ: ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
#191488 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191487 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191486 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191485 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!

Pages