ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191481 6 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Jai Ganesh M N ಉ: ಱ ಮತ್ತು ರ ಹಾಗೂ ೞ ಮತ್ತು ಳ ಗಳ ನಡುವಿನ ಉಚ್ಚಾರವ್ಯತ್ಯಾಸ
#191480 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191479 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೩ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191478 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191477 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೧ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191476 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಹಣೆಯಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಳಿದೆ !
#191475 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ
#191474 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಮಲೆನಾಡಿನ "ಮಾಳ" ಕಾವಲು, ಕೊನೆಗೆ ಕಂಬಳ. (ಭಾಗ 1)
#191473 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೨೦ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191472 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೯ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191471 7 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay kumar ಉ: Kannada ebooks Torrent 1 & 2 :: Index
#191470 7 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಾಗಜ್ಜಿಯ ಬಿಡಾರ ಪ್ರಕರಣ (ಭಾಗ ೧)
#191469 8 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೯ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191468 8 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191467 8 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191466 8 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191465 8 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191464 8 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೭ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191463 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಕಮೆಂಟ್'ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!
#191462 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !

Pages