ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191461 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191460 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191459 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191457 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191456 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191455 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191454 8 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191453 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191452 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191451 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191450 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Aravind M.S ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191449 8 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕತೆಗಾರನ ಗುಪ್ತಭಯ ಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಲಾಯಿತು...!!
#191448 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೫ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191447 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ
#191446 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sachin LS ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ
#191445 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಇಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ...
#191444 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191443 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191442 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191441 8 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ RadhikaRajesh ಉ: ಹಂಬಲ ಹಣತೆ (8) ತಾಯೆ

Pages