ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191464 10 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೭ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191463 10 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಕಮೆಂಟ್'ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!
#191462 10 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191461 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191460 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191459 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191457 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191456 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191455 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191454 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191453 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191452 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191451 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191450 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Aravind M.S ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191449 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕತೆಗಾರನ ಗುಪ್ತಭಯ ಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಲಾಯಿತು...!!
#191448 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೫ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191447 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ
#191446 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sachin LS ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ
#191445 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಇಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ...
#191444 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !

Pages