ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191440 8 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೪ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191439 9 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191438 9 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191437 9 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೩ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191436 9 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಅಂದನೂರ್ ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191435 9 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Amaresh patil ಉ: ಜಲರಾಶಿ ಮಧ್ಯೆ ದಾಹ! ದಾಹ! (ಭಾಗ ೨)
#191434 9 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಹೊಟೇಲಿನ ಆ ಘಟನೆ
#191433 9 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ massram7 ಉ: ಹೊಟೇಲಿನ ಆ ಘಟನೆ
#191432 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191431 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡತಿ ಕನ್ನಡ ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191430 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191429 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191428 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191427 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191426 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ gvmt ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191425 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191424 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191423 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191422 10 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ಮುರಳೀ ರವಳೀ ಹಾಯಿ!
#191421 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Rajeev Pruthvi ಉ: ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ ?

Pages