ಏನಾದರೇನು..?

Submitted by basho aras on Fri, 04/15/2016 - 20:15
ಬರಹ

ಬಿಸಿಲು ತಾಪವೇರಿದರೇನು?
ಬೆವರಿ ಬಳಲಿದರೇನು
ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬಂದಾಗ
ದೇಹ ಹಗುರಾಗದೇನು?
        ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರೇನು
        ಮಿಂಚು ಝಳಪಿಸಿದರೇನು
        ತಂಪಾದ ಮಳೆಹನಿ ಬಿದ್ದೊಡೆ
        ಇಳೆಯು ಹಸಿರಾಗದೇನು?
             ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಬಂದರೇನು
             ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರೇನು
             ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಧೀ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದೊಡೆ
            ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇನು?
               ಏನಾದರೇನು? ಹೇಗಿದ್ದರೇನು?
               ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆದರೆ
               ಶುದ್ಡ ಮನದಲಿ ಗ್ಯೆದರೆ
               ದ್ಯೆವ ಬಲ ನಮಗೊದಗದೇನು?!