ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್

ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ಕಬಂಧನು ಕದಲನು......ಮಿಸುಕದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

Subscribe to ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್