ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಘಾಧ ಶಕ್ತಿ! ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ !

4

 ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಸುಂದರ ತಾಣ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇಯಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವು ಸೂಸುತೃವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಘಾಧ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನೆ ಕಾರಣ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೂತ್ ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.. ಭೂಮಿಯು 174 ಪಾವರ್ ವಾಟ್‌‌ಗಳಷ್ಟು (PW) ಅವನತಮುಖಿ ಸೌರ ಪ್ರಸರಣದ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಊರ್ಧ್ವ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 20%ರಷ್ಟನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದರೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮೋಡಗಳು, ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿನ ಸೌರ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವು ದೃಕ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪ ನೇರಳಾತೀತ ವರ್ಣವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವರ್ಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರ್ಣಗಳವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ.

ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸೌರ ಪ್ರಸರಣ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮ್ಲಗಳ ತಾಪಮಾನವೂ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಮಹಾಸಾಗರಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವದರಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಹರಿವು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯು ತಲುಪಿದಾಗ ನೀರಾವಿಯು ಘನೀಕೃತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಡಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ , ತದನಂತರ ಭೂಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಜಲಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.. ನೀರಿನ ಘನೀಕರಣದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಗುಪ್ತೋಷ್ಣವ ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ಮುಖ ವಿರುದ್ಧಮಾರುತಗಳಂತಹಾ ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು 14 °Cಯ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ , ಅದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ, ಮರಮುಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಉರುವಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ 3,850,000Ej ಗಾಳಿ 2,250Ej ಜೀವರಾಶಿ 3,000Ej ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆ 482Ej ವಿದ್ಯಚ್ಚಕ್ತಿ 56.7Ej ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಮಹಾಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3,850.000 ಎಕ್ಸಾಜೌಲ್‌ಗಳಷ್ಟು (EJ) ಪರಿಮಾಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2002 ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀರಿದ ಶಕ್ತಿಯು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀರಿದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3000 EJಗಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪುವ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದುದೆಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಯುರೇನಿಯಮ್‌‌ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಬಳಸಿದಾಗ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ವಾಯುಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೀವದ್ರವ್ಯರಾಶಿಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಾದರೂ ಜೀವದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಅತಿಯೆನಿಸುಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಂತಹಾ ಅಡ್ಡ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಆಹಾರದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಒದಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಯುಶಕ್ತಿಗಳೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ಥಳವು ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಗೆ ಸಮೀಪವಿದ್ದಷ್ಟು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ದೊರಕಬಹುದಾದ "ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯು" ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೌರವಿದ್ಯೂತ್ ನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸೌರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸರಾಸರಿ ಬಿಸಿಲೂಡಿಕೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸುವ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರ 18 TW ಎಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 568 ಎಕ್ಸಾಜೌಲಗಳು .ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿಲೂಡಿಕೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಎಂದರೆ 150ರಿಂದ 300 W/m²ವರೆಗೆ ಅಥವಾ 3.5ರಿಂದ 7.0 kWh/m²/ದಿನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೌರ ಪ್ರಸರಣ ವಿಕಿರಣದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಆದರೂ, ಭೂಮಿಯ ಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಸೌರತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದು ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಫಲಕಗಳು, ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ,ಫ್ಯಾನ್‌‌ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೌರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. .ಉಪಯುಕ್ತ ಶಾಖಧಾರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಸೌರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. . ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಪರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅಪ್ರವರ್ತಕ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪಪತ್ತಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಂದ್ರಗಳ ಬೀಡಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವು ನಾವು ಕೂತಲ್ಲೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾನವನ ಹಂಬಲ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೋರವೆಲ್ಲ Compulsory ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತೇ ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪಾಡೇನು ಎಂಬುವುದು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯ ಅಘಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಮತ್ತು ಅರೆತುಕೊಳ್ಳೋಣಾ.

ಮುಂದುವರೆಯುವದು......

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):