ವೇದಗಣಿತ

ಭಾಗ - ೧೦ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವಾರಗಳ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ

ಭಾಗ - ೧೦ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವಾರಗಳ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಗಣನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ತರ್ಕ. (ಇವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾನುವಾಸರ, ಇಂದುವಾಸರ, ಭೌಮವಾಸರ, ಸೌಮ್ಯವಾಸರ, ಗುರುವಾಸರ, ಶುಕ್ರವಾಸರ, ಶನಿವಾಸರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).
ವಿವರಣೆ:

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (4 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೯ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ವಯ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ

ಭಾಗ - ೯ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ವಯ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ
ವಿಷಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಭ್ರಮವಣವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು
ವಿವರಣೆ: 
೧) ಆರ್ಯಭಟ್ಟನು ಒಂದು ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವೊಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಭ್ರಮಣವನ್ನು ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩ನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 
೨) ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಾದ - ಕೃತ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ ಹಾಗು ಕಲಿಯುಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾಯುಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ ೯-೧ ನೋಡಿ). ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿಯು ೪೩, ೨೦, ೦೦೦ (ನಲವತ್ತಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು)

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೮ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩

ಭಾಗ - ೮ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩ 
ವಿವರಣೆ: 
೧) ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೧ರಲ್ಲಿ ’ಕ್ಷ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೨ರಲ್ಲಿ ’ನ’ ಮತ್ತು ’ಞ’ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩ನ್ನು ಆರ್ಯಭಟನು ತನ್ನ ಆರ್ಯಭಟೀಯಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 
೨) ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩ರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು:
ಅ) ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು:
 - ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಾದ ’ಕ’ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ’ಮ’ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ’೧’ ರಿಂದ     
    ’೨೫’ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ ೮-೧ ನೋಡಿ)

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೭ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾಚೌಕ - ೨

ಭಾಗ - ೭ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾಚೌಕ - ೨
ವಿಷಯ  - ಮಾಯಾ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮ. 
ವಿವರಣೆ - ೧) ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಟಪಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಮಾಯಾ ಚೌಕಗಳ ಸೂತ್ರವು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಇದೆ. (ಚಿತ್ರ - ೭.೧) 
 
ನೀಲಂ ಚಾಪಿ ದಯಾ ಚಲೊ    
ನಟ ಭುವಂ ಖಾರೀ ವರಂ   
ರಾಗಿನಂ ಭೂಪೋ ಮಾರೋ ವಗೊ   
ಜರಾ ಚರ ನಿಭಂ ತಾನಂ
 
೨. ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ - ೭. ೨) 
 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೬ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾಚೌಕ - ೧

ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯಭಾಗ - ೬: ಕಟಪಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾಚೌಕ - ೧
ವಿಷಯ  - ಮಾಯಾ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮ. 
ವಿವರಣೆ - ೧) ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೦೫ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನನು ರಚಿಸಿರುವ ’ಕಕ್ಷಾಪುಟ’ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಚೌಕಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಟಪಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
೨) ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಯಾ ಚೌಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೪: ವೇದಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ - ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ

ಭಾಗ - ೪: ವೇದಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ - ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ 
ವಿಷಯ: ಆದಿ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ
ವಿವರಣೆ: ಆದಿ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ನ ತಾತೋ ನ ಮಾತಾ ನ ಬಂಧುರ್ನ ನಾಪ್ತಾ
ನ ಪುತ್ರೋ ನ ಪುತ್ರೀ ನ ಭೃತ್ಯೋ ನ ಭರ್ತಾ l
ನ ಜಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ವೃತ್ತಿರ್ಮಮೈವ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾಭವಾನಿ ll

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಭಾಗ - ೩ ವೇದಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೨

ಭಾಗ - ೩ ವೇದಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ:ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೨
 
ವಿವರಣೆ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೧ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಷ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೨ರಲ್ಲಿ ಞ ಹಾಗು ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
 
೧) ವಿವಿಧ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ವಿವರಗಳನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಶ್ಲೋಕ - ನಞಾವಚಶ್ಚ ಶೂನ್ಯಾನಿ 
          ಸಂಖ್ಯಾಃ ಕಟಪಯಾದಯಃ l
         ಮಿಶ್ರೇತೂಪಾಂತ್ಯ ಹಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ 
         ನ ಚ ಚಿಂತ್ಯಾ ಹಲಃ ಸ್ವರಾಃ ll
೧. ನ ಹಾಗು ಞ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ವೇದಗಣಿತ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ – ೨: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೧

ವೇದಗಣಿತ ಪರಿಚಯ ಭಾಗ – ೨: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೧
೧. ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. 
೨. ಮೊದಲನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸೂತ್ರ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ – 
(ಕೋಷ್ಟಕ - ೧ನ್ನು ನೋಡಿ)
 
ಕಾದಿ ನವ = ’ಕ’ ದಿಂದ ’ಝ’ ದವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು (ಒಂಬತ್ತು) ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ (೧ರಿಂದ ೯) ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.   
ಟಾದಿ ನವ = ’ಟ’ ದಿಂದ ’ಧ’ ದವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು (ಒಂಬತ್ತು) ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ (೧ರಿಂದ ೯) ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.   
ಪಾದಿ ಪಂಚಕ = ’ಪ’ ದಿಂದ ’ಮ’ ದವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು (ಐದು) ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ (೧ರಿಂದ ೫) ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.    

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Subscribe to ವೇದಗಣಿತ