ಭಾವ ಲಹರಿ

ಮಾರಮ್ಮನ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೂರು ವಸಂತಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ  ನೋಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಲಹರಿಗಳು ಅನೇಕ.


 ಒಂದೇ ಗೋಡೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಜನರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಂದವರೇನೋ ಎಂಬಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನರು J


 ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಭಾರವನ್ನೂ ದೇವರ ಮೇಲೇ ಹಾಕುವ ಮಂದಿ; ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೋ ಮಂದಿ.


 ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಅರಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯವರಾದ್ರೆ… ಮಾರಮ್ಮನ ಆಣತಿಯಿಲ್ಲದೇ ’ತೃಣ ಮಪಿ ನ ಚಲತಿ’ ಅಂತ ನಂಬಿರೋವ್ರು ಈ ಕಡೆ.


 ಆಚೆ ಬದಿಯವ್ರು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕೈನೆಟಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ತೇಲಿಬಂದ ಅಲೆ...

¸ÀÆ0iÀÄð£À QgÀtUÀ¼ÀÄ QlQ0iÀÄ vÀÆj ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ¯É JZÀÑgÀªÁzÀzÀÄÝ. J¯ÉèqÉ ¨É¼ÀPÉãÉÆ ZÉ°èvÀÄÛ,DzÀgÉ ªÀÄ£ÀzÁUÀ¸ÀzÀ°è PÁªÉÆðÃqÀ DªÀj¹vÀÄÛ. PÁgÀt K£ÀÆ CAvÀ UÉÆvÁÛUÀ°®è. M®èzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ vÀ0iÀiÁgÁV PÀbÉÃjUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉ. PÁ°qÀ®Ä eÁUÀ«®èzÀ d£À¤©qÀ §¸ï£À°è ¹UÀzÀ ¹ÃmïUÁV ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ §vÁð EzÉÝ. §¸ï CzsÀð zÁj ¸ÀªÉ¹zÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¹Ãmï SÁ°0iÀiÁzÀªÀÅ. QlQ0iÀÄ PÀqÉ ©Ã¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£À vÀt¸ÀzÀ vÀAUÁ½UÉ ¨ÉøÀgÀzÀ ªÉÆUÀzÀÆr PÀÆvÉ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ಭಾವ ಲಹರಿ