ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಷು
ಪರದ್ರವ್ಯೇಷು ಲೋಷ್ಟವತ್
ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಷು
: ಪಶ್ಯತಿ ಪಂಡಿತ:

"ಅನ್ಯರ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ, ಅನ್ಯರ ಹಣವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವವ, ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ " ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿತ್ತು!

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):