ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರ:ಹೇ! ಗುರುವೇ
ತಿಳಿವೆನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ
ಸುಳಿಯಾಯ್ತು ಮನವು
ಒಳಿತೆನಗೆ ಕರುಣಿಸಿ

ಉ:ಮಥಿಸು ನೀನು
ನಿನ್ನೊಳಗನು
ಕಾಣುವುದನು ತಿಳಿ
ತಿಳಿವುದನು ಕಾಣು

ಪ್ರ: ನಾನು,ನೀನು
ಅದು, ಇದು
ಬದುಕಿಹೆವು ಹೇಗೆ?
ಉದರದೊಳಗನ್ನವೇ
ಶಕ್ತಿ , ಮತ್ತೆನ್ನರಿವೆಂಬೆ
ಅನ್ನವು ದೇಹಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ,
ಇದು ಅರಿವಲ್ಲವೈ
ಸುಳಿಯಾಯ್ತು ಮನವು
ಒಳಿತೆನಗೆ ಕರುಣಿಸಿ

ಉ: ಮಥಿಸು ನೀನು
ನಿನ್ನೊಳಗನು
ಕಾಣುವುದನು ತಿಳಿ
ತಿಳಿವುದನು ಕಾಣು

ಪ್ರ: ನಾನು,ನೀನು
ಅದು,ಇದು
ಬದುಕಿಹೆವು ಹೇಗೆ?
ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಣವೇ
ಸತ್ಯ,ಮತ್ತೆನ್ನರಿವೆಂಬೆ
ಕಾಯವಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ,
ಇದೂ ತಿಳಿವಲ್ಲವೈ
ಸುಳಿಯಾಯ್ತು ಮನವು
ಒಳಿತೆನಗೆ ಕರುಣಿಸಿ

ಉ: ಮಥಿಸು ನೀನು
ನಿನ್ನೊಳಗನು
ಕಾಣುವುದನು ತಿಳಿ
ತಿಳಿವುದನು ಕಾಣು

ಪ್ರ: ನಾನು,ನೀನು
ಅದು,ಇದು
ಬದುಕಿಹೆವು ಹೇಗೆ?
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮನವೇ
ನಿಜವು, ಮತ್ತೆನ್ನರಿವೆಂಬೆ
ಮನವೂ ನೀರಿನಲೆಯಂತೆ
ಇದೆನ್ನ ಗೆಲುವಲ್ಲವೈ
ಸುಳಿಯಾಯ್ತು ಮನವು
ಒಳಿತೆನಗೆ ಕರುಣಿಸಿ

ಉ: ಮಥಿಸು ನೀನು
ನಿನ್ನೊಳಗನು
ಕಾಣುವುದನು ತಿಳಿ
ತಿಳಿವುದನು ಕಾಣು

ಉ: ನಾನು, ನೀನು
ಅದು, ಇದು
ಬದುಕಿಹೆವು ಹೇಗೆ?
ಮನದೊಳಗಿನ ಜೀವಾತ್ಮನೆ
ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆನ್ನರಿವೆಂಬೆ
ಜೀವಾತ್ಮ ಜಂಗಮವಯ್ಯಾ
ಇದೂ ಅರಿವಲ್ಲವೈ
ಸುಳಿಯಾಯ್ತು ಮನವು
ಒಳಿತೆನಗೆ ಕರುಣಿಸಿ

ಉ: ಮಥಿಸು ನೀನು
ನಿನ್ನೊಳಗನು
ಕಾಣುವುದನು ತಿಳಿ
ತಿಳಿವುದನು ಕಾಣು

ಉ: ನಾನು, ನೀನು
ಅದು ಇದು
ಬದುಕಿಹೆವು ಹೇಗೆ?
ಅನ್ನವು ಶಕ್ತಿಯನೀವುದು
ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಣವನೀವುದು
ಪ್ರಾಣವು ಮನವನೀವುದು
ಮನವು ಜ್ಞಾನವನೀವುದು
ಜ್ಞಾನದಿಂದುದ್ಭವಿಸುವುದೇ
ನಾನು ನೀನು ಅದು ಇದು
ಮೀರಿ ನಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವೈ
ತಿಳಿಯಾಯ್ತು ಮನವು
ಶ್ರೀಗುರು ಶಂಕರನ ಒಲವಿಂದೆ
ಚಿಂತನಾನುಭವವೇ
ಬೆಳಕೆಂಬುದ ಕಂಡೆ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):