Dasarapada

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ÀiÁ£ÀªÀd£Àä zÉÆqÀØzÀÄ - EzÀ |

ºÁ¤ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃr ºÀÄZÀÑ¥ÀàUÀ½gÁ ¥À.

PÀtÄÚ PÉÊPÁ°Ì« £Á®UÉ EgÀ°PÉÌ |

ªÀÄtÄÚªÀÄÄQÌ ªÀÄgÀļÁUÀĪÀgÉ ||

ºÉÆ£ÀÄß ºÉtÂÚUÁV ºÀj£ÁªÀiÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄ |

GtÚzÉ G¥ÀªÁ¸À«gÀĪÀgÉãÉÆà 1

PÁ®£ÀªÀgÀÄ §AzÀÄ PÀgÀ¦rzɼɪÁUÀ |

vÁ¼ÀÄ vÁ¼ÉAzÀgÉ PÉüÀĪÀgÉ ? ||

ªÉÃ¼É ºÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÄ£Àß zsÀªÀÄðªÀ UÀ½¹gÉÆ |

¸ÀĽî£À ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀĽUÉ ¹®ÄPÀ¨ÉÃr 2

K£ÀÄ PÁgÀt AiÀÄzÀÄ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄ ªÀÄgÉwj |

zsÁå£Àå - zsÀ£À - ¸Àw - ¸ÀÄvÀjªÀÅ ¤vÀåªÉ? ||

E£ÁßzÀgÀÄ ²æà ¥ÀÄgÀAzÀgÀ«oÀ®£À |

ZÉ£ÁßV ¨sÀf¹ ¤Ãªï ¸ÀÄTAiÀiÁVgÀAiÀÄå

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ದೀಪಾರವರೆ,
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ...!!

ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ನನಗೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ?

ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಗೂಢ ಲಿಪಿಯ ಬರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ.. :)
*ಅಶೋಕ್

ಅದು ದಾಸರಪದವೊ, ದಾಸರಪಾದವೊ, ದಸರಾಪದವೊ, ದಸರಾಪಾದವೊ?

ಅದು ದಾಸರಪದನೇ,ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ,ಅಲ್ವಾ?

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಗೇಲಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ದಸರಾಪದ ಅಂತಲೇ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.