ಸ೦ಧಿ ವಿ೦ಗಡಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸ೦ಧಿ ವಿ೦ಗಡಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನೀವು ಏನ೦ತೀರಿ?
ನ೦ಗನ್ಸುತ್ತೆ 'ಕೂಡೆ' ಅನ್ಬಹುದು.ಮೈಸುರಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲೂ 'ಜೊತೆಗೆ' ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 'ಕೂಡೆ' ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ(ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಲ).
ಕೂಡೆ=ಕೂಡಲು, ಸೇರಲು (ಕೂಡಿದಾಗ, ಸೇರಿದಾಗ)
ವೀರಕನ್ನಡಿಗನೆ೦ಬ೦ತೆ: ಮನೆ+ಅಲ್ಲಿ=ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅ೦ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಕಾರಾಗಮ ಸ೦ಧಿ.
ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲ ನಿರಭಿಮಾನಿ: ಮನೆ+ಅಲ್ಲಿ=ಮನೆ ಕೂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅ೦ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಕಾರಾಗಮ ಸ೦ಧಿ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):