ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮದ್ವಯಂ ಭದ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರತ್ರಯಂ ವಚತುಷ್ಟಯಮ್|
ಅನಾಪಲಿಂಗಕೂಸ್ಕಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ||

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮದ್ವಯಂ=ಮತ್ಸ್ಯ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ (೨)
ಭದ್ವಯಂ=ಭವಿಷ್ಯ, ಭಾಗವತ(೨)
ಬ್ರತ್ರಯಂ=ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ(೩)
ವಚತುಷ್ಟಯಂ=ವರಾಹ, ವಾಮನ, ವಾಯು, ವಿಷ್ಣು (೪)
ಅ=ಅಗ್ನಿ (೧)
ನಾ=ನಾರದ(೧)
ಪ=ಪದ್ಮ(೧)
ಲಿಂ=ಲಿಂಗ(೧)
ಗ=ಗರುಡ(೧)
ಕೂ=ಕೂರ್ಮ(೧)
ಸ್ಕಾ=ಸ್ಕಾಂದ(೧)

ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಷ್ಟಸಿದ್ದಿಗಳು:
ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಚೈವ ಗರಿಮಾ ಲಘ್ಹಿಮಾ ತಥಾ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಃಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಮೀಶಿತ್ವಂ ವಶಿತ್ವಂ ಚಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ||

ಅಣಿಮಾ= ಸಣ್ಣವಾಗುವುದು, ಮಹಿಮಾ=ದೊಡ್ಡಗಾಗುವುದು, ಗರಿಮಾ=ಭಾರವಾಗುವುದು, ಲಘಿಮಾ=ಹಗುರಾಗುವುದು, ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ=ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ=ಬೇಕಾದ ರೂಪ ಧರಿಸುವುದು, ಈಶಿತ್ವಂ=ಒಡೆತನ, ವಶಿತ್ವಂ=ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಬಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವು ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ - ಅಣಿಮಾ : ಅಣಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಿಮಾ : ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ Aura, ಲಘಿಮಾ : ಸಾಹಸ (ಲಂಘನ, ದಯೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ), ಪ್ರಾಪ್ತಿ : ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವುದು, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ : ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ Initiative.

ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದೇ :)

ಗರಿಮಾ : ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು, ಧನ್ಯವಾದ. ಈಶಿತ್ವ, ವಶಿತ್ವ : ತಿಳಿದಿತ್ತು

ಅಣಿಮಾ=ಅಣುವಿನಂತೆ ಸಣ್ನದಾಗುವುದು, ಮಹಿಮಾ=ಮಹಾ, ಮಹತ್=ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು. ಗರಿಮಾ=ಗುರು=ಭಾರವಾಗುವುದು. ಲಘಿಮಾ=ಲಘು=ಹಗುರವಾಗುವುದು.