ತೇಲಿಬಂದ ಅಲೆ...

0

¸ÀÆ0iÀÄð£À QgÀtUÀ¼ÀÄ QlQ0iÀÄ vÀÆj ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ¯É JZÀÑgÀªÁzÀzÀÄÝ. J¯ÉèqÉ ¨É¼ÀPÉãÉÆ ZÉ°èvÀÄÛ,DzÀgÉ ªÀÄ£ÀzÁUÀ¸ÀzÀ°è PÁªÉÆðÃqÀ DªÀj¹vÀÄÛ. PÁgÀt K£ÀÆ CAvÀ UÉÆvÁÛUÀ°®è. M®èzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ vÀ0iÀiÁgÁV PÀbÉÃjUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉ. PÁ°qÀ®Ä eÁUÀ«®èzÀ d£À¤©qÀ §¸ï£À°è ¹UÀzÀ ¹ÃmïUÁV ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ §vÁð EzÉÝ. §¸ï CzsÀð zÁj ¸ÀªÉ¹zÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¹Ãmï SÁ°0iÀiÁzÀªÀÅ. QlQ0iÀÄ PÀqÉ ©Ã¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£À vÀt¸ÀzÀ vÀAUÁ½UÉ ¨ÉøÀgÀzÀ ªÉÆUÀzÀÆr PÀÆvÉ. ¥ÀPÀÌzÀ°è E£ÉÆߧâ PÀÆqÀ®Ä §AzÀ, ¸ÀjzÀÄ ªÀÄÄR £ÉÆÃrzÉ, ¥ËæqsÀ±Á¯É0iÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ¹Ã¤0iÀÄgï!

¤AvÀ°è ¤®èzÉ

£ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁ¢0iÀÄ°,

£É£À¦£À ªÀÄgÉ0iÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°

¤AvÀ fêÀUÀ¼ÀÄ,

vÉð §gÀĪÀ C¯ÉUÀ¼ÀAvÉ

§AzÀÄ C¥ÀླྀÀĪÀªÀÅ M«ÄäzÉƪÀÄä¯É

zÀqÀªÁV ¤AvÀ £ÀªÀÄUÉ...

G¨sÀ0iÀÄ PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj0iÀiÁzÀ ªÉÄïÉ, £ÀªÀÄä ¨sÀ«µÀåzÉqÉ ªÀiÁvÀÄ wgÀÄVvÀÄ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ L.J.J¸ï ¥Àæ0iÀÄvÀßzÀ §UÉÎ ºÉýzÀ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è vÉÃUÀðqÉ0iÀiÁ0iÀÄÄÛ DzÀgÉ ªÀÄÄRå ºÀAvÀ PÉÊPÉÆqÀÄÛ, ªÀÄvÉÛ F ¨Áj ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀiÁrÛä CAvÀ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ R¤0iÀiÁV ºÉüÀÝ. CzÀ£Àß PÉý £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ D±ÀÑ0iÀÄð JgÀqÀÆ MnÖUÉ DzÀªÀÅ. £À£Àß CZÀÑjUÉ PÁgÀt DvÀ£À ªÀåQÛvÀé, DvÀ£À°èzÀÝ DvÀä «±Áé¸À, ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ DUÁUÉÎ GUÀÄΪÀ DvÀ, J®ègÀAvÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÉÆÃPÉ DUÀ®è, £ÀÆå£ÀvɬÄzÉ CAvÀ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀzÉ, PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÉʺÁQzÀÝ. CµÀÖgÀ°è £À£Àß ¹Ã¤0iÀÄgï E½0iÀĨÉÃPÁzÀ f.PÉ.«.PÉ ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §wðvÀÄÛ, £À¤ßAzÀ CªÀjUÉ,CªÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¦àzÀ PÀgÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄé(«Ä¸ïØ PÁ¯ïì)! ¸ÁÖ¥ï §AvÉAzÀÄ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀÄæ. ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß°è PÉ® zsÀ£ÁvÀäPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ PÁgÀtgÁzÀÄæ.

UÉÆwÛ®èzÉ JzÀÄgÁUÉÆà JµÉÆÖAzÀÄ d£ÀgÀÄ, §AzÀ zÁjUÉ ¸ÀÄAPÀ«®èzÀAvÉ ºÉÆÃUÁÛgÉ, ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄUÀj«®èzÉ E£ÉÆߧâjUÉ fêÀ£À¥ÁoÀ ºÉý PÉÆqÁÛgÉ.

£ÀAUÉãÀÄ PÀ«Ää, £Á£ÁåPÉ ¨ÉøÀgÀ¥ÀlÄÖPÉÆArgÀ° JAzÀÄ, ªÀÄ£ÀzÀ ªÉÄʬÄUÉ ªÉÄwÛzÀÝ ¨ÉøÀgÀzÀ zsÀƼÀ£ÀÄß PÉÆqÀ« £ÀUÀÄ«¤AzÀ ªÉÆUÀPÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¹ PÀbÉÃj0iÀÄ M¼ÀºÉÆPÉÌ...

---CªÀÄgï

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.