ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು

ಮಕ್ಖಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಕಲಿಯುಗ.
-ಎಸ್. ಕೆ

Rating
No votes yet

Comments