ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದವರನ್ನು ಈ ಕಾಲದ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು.
-ಎಸ್. ಕೆ

Rating
No votes yet