ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲುಗಳು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲುಗಳು

ನಿಮ್ಮತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ,ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ.
-ಎಸ್. ಕೆ

Rating
No votes yet

Comments