ನಿಸರ್ಗನರ್ತನ.

ನಿಸರ್ಗನರ್ತನ.

ಜೇಡನಿಳಿಸಿದ  ಬಯಲಿನೆಳೆಯೊಳು

ಸಿಲುಕಿನಿಂತಿಹ ನೀರಹನಿಯೊಳು

ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ಬಿಂಬ ತುಂಬಿಹ

ಸಾಲುಹನಿಗಳ ತುಂಬು ಹೊಳಪಿನ

ಸೌರಬಿಂಬದ ಇಂದ್ರಚಾಪದ

ಸುಪ್ತವಾಗಿಹ ಸಪ್ತವರ್ಣದ

ಬಳುಕುತೇಳುವ ಎಳೆಯ ಬೆಳಕಿನ

ಬಣ್ಣದಾಟದ ನೀರಹನಿಗಳ

ಸಾಲುಮಣಿಗಳ ನಿಸರ್ಗನರ್ತನ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ- ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ-129   ಪ್ತದ್ಯಪಾನ

Rating
No votes yet