ಪಯಣ೦ಬೆ

ಪಯಣ೦ಬೆ

ಪಯಣ೦ಬೆಯನು ಶರಣು ಎನ್ನುತ ,
ಬರುತಿಹನು ಪಯನ೦ಬೆಯ ವೀರಪುತ್ರ,
ಕ೦ಡಿದ್ದು, ಕಾಣದ್ದು,ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು,
ಬರೆಯುತಿಹನು ಪಯಣ೦ಬೆಯ ವೀರ ಕಥೆಗಳು.
 

Rating
No votes yet