ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ(2)

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ(2)

ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ

ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೊ!!

ನಲ್ಲೆ ಇಡುವ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಲದ ಮೇಲಾದರು

ಪ್ರೇಮಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನವೇಕೊ!

ಮುಂಗಾರಿನ ಗುಡುಗು ನಭದಲ್ಲಾದರು

ನವಿಲನ ನಾಟ್ಯವದು ವನದಲ್ಲೇಕೊ!

ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಾದರು

ಕೂಗುವ ಮಾದುರ್ಯವದು ವಸಂತದಲ್ಲೇಕೊ!

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ

ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೊ!!

 

ಚಿತ್ರ ಮೂಲ‌ : action reaction

Rating
No votes yet