ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ(4)

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ(4)

ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ(4)

ಮೇಲೆ ಹೋಗುವದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರಲೇ ಬೇಕು

ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ

ಮೇಲೇರುವ ಮನುಜ ಇದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸಹಜ

************

ನೆಲದ ನೀರು ಗಗನ ಸೇರಿ ಮೋಡವಾಗಿ

ಮಳೆಗೆರೆಯುವುದು  ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ

ಮಳೆಗಾಗಿ ನೆಲ ನೋಡದೆ ನಭ ನೋಡಿ ಶಪಿಸುವ ಮನುಜ ಸಹಜ

************

ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಮರ ಬಿಳಲು ಬಿಟ್ಟು

ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ತನ್ನ ಆಯಸ್ಸು

ಆಗ ತಾನೆ ಕೊನರಿದ ಚಿಗುರೊಂದು ಮರುಟುವುದು

ಬದುಕುವ ತನ್ನ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾವಿನ ಸರತಿಯ ನಿಯಮವೆ ಬೇರೆ

*********

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಡ

ಕಲಿತ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಯುದ್ದದಲಿ ಮರೆತ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಗುರುಶಾಪ

ಅರಿತ ಸತ್ಯವನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಮೆರೆಯುವುದು ಮನುಜನಿಗೆ ವಿದಿಶಾಪ

==========================================

 

 

 

ಚಿತ್ರ : http://1.bp.blogspot...

Rating
No votes yet