ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಢ (೧೦)

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಢ (೧೦)

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಢ (೧೦)

ಮನಸೆ ! ನೀನೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ
ಅಳುವಾಗ ನುಡಿಯುವೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲದಾಯ್ತೆ!
ಸುಖದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವೆ
ನಾನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ !

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗೂಢ
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ತು !
ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಗಲಾರನು ಮನುಜ!
ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸನು ! ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿರನು!

Rating
No votes yet

Comments