ಮೂಢ ಉವಾಚ - 360

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 360

ಚಿತ್ರ

ಅಂದ ಚಂದದ ಬಂಡಿ ನವರಸದ ಬಂಡಿ
ಮೈಮರೆಸಿ ಕಣ್ತಣಿಸಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಹಾರುವ ಬಂಡಿ |
ಬಂಡಿ ತಾ ಓಡುವುದು ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ
ಬಂಡಿಯೋಡುವುದು ನಿನಗಾಗಿ ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet