ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362

ಚಿತ್ರ

ಒಂದನೊಂದಗಲಿರದ ಸೊಗದ ಹಕ್ಕಿಗಳೆರಡು
ಒಂದೆ ಕೊಂಬೆಯಲಿ ಆಶ್ರಯವ ಪಡೆದಿಹವು |
ಫಲವ ಸವಿಯುತಿಹುದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರವರಲ್ತೆ ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet

Comments

Submitted by partha1059 Thu, 05/31/2018 - 17:22

ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ,
ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ?
ಅವನೇ ಚೇತನವಲ್ಲವೆ ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ.