ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳು

ನೀವೇನಾದರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಿ.ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವೂ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಿತು.
-ಎಸ್.ಕೆ

Rating
No votes yet