ಹಂಸ ಹಾಡುವ ಹೊತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Submitted by karababu on Sat, 03/10/2012 - 07:41

 ಸಂಪದ ಜಾಲತಾಣದ ಗೆಳೆಯರೇ,
ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ "ಹಂಸ ಹಾಡುವ ಹೊತ್ತು"  ಎಂಬ ನೀಳ್ಗತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜಾಲತಾಣದ ಗೆಳೆಯರನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ ೧೮ ರಂದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪದದ ಗೆಳೆಯರಾರಾದರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
ದಿನಾಂಕ: ೧೮/೦೩/೨೦೧೨.

ಸ್ಥಳ: ಐ.ಎಮ್.ಎ. ಸಭಾಂಗಣ,
      ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
      ಬೈಲಪ್ಪನವರ ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ಇಂತು,
ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ,
 
ಡಾ|| ಕ.ರಮೇಶ ಬಾಬು.