ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ.

 ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ. 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಚ್ಹಿತ್ರದ ಜೊತೆಗಿರೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು..!! ಚ್ಹಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು... ಈಗೀಗ ಕಸದ್ದೆ ದೊಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು... ದುರ್ನಾತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ.... ಈ ತರಹ್ದ್ದು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಂಚ ಬಗೆ ಹರಿಸಬಹುದು... ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ.. ನನ್ನಿ \|/