ಪ್ರೀತಿ ” ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ...... ಜಿ.ವಿಜಯ್ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ..