kannaDa mitrare nanage swalpa sahaaya maaDi

0

PÀ£ÀßqÀ «ÄvÀæjUÉ £À£Àß £ÀªÀĸÀÌgÁ.  EAzÀ,¦.r.«±Á¯ï.

#231, Siddivinayaka Block, Rajkumar Road,

Teachers Layout, MYSORE – 570011.

¥sÉÇí£ï: - 0821-2476582.    «µÀ0iÀÄ: -zÀ0iÀÄ«lÄÖ £À£Àß aQvÉìUÉ ¸Àé®à zsÀ£À¸ÀºÁ0iÀÄ ªÀiÁr.    «ÄvÀægÉà ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ ¨sÀªÀå PÀ£À¸ÀÄ PÀArzÀÝ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À fUÀtÂ0iÀÄ°ègÀĪÀ Q¯ÉÆð¸ÀÌgï mÉÆ0iÉÆqÀ mÉPÀì÷Ö¯ï ªÀIJ£Éj °«ÄmÉqï £À°è J0f¤0iÉÄgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÉÝ. £À£ÀUÉ 28 ªÀµÀð, ªÉÄʸÀÆj£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÉØãÉ. FUÀ £À£Àß ªÀÄAPÁzÀ ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ PÉÆgÀUÀÄvÁÛ ¥ÀgÁªÀ®A©0iÀiÁV ªÀÄ®VzÉÝãÉ. £À£Àß vÀAzÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÁ0iÉÄØl ¥sÉǰøÀß°èzÀÄÝ (PÉ.J¸ï.Dgï.¦) ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢ÝzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 1st J¦æ¯ï 2006 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ºÀÄæzÀ0iÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ¤zÀ£ÀgÁzÀgÀÄ.    LzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß PÀ£À¸ÀÄUÀ¼É®èªÀÅ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁ¬ÄvÀÄ.  §¹ì£À°è ¥Àæ0iÀiÁt¸ÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV £À£Àß ºÉÆmÉÖ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄߪÀÄƼÉUÉ KlÄ ©vÀÄÛ. EzÀÄ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀzÀ QvÀÄÛgÀÄ gÁt ZÀ£ÀªÀÄä ªÀÈvÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀêt ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°gÀĪÀ r.f.D¸ÀávÉæUÉ ¸Éj¸À¯Á»vÀÄ, qÁPÀÖgÀÄUÀ¼À ¸ÀvÀvÀ ¥Àæ0iÀÄvÀߢAzÀ £À£Àß ¥Áæt G½¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ¨É£ÀÄߪÀÄƼÉUÉ ©zÀÝ Kn¤AzÀ £À£Àß PÁ®ÄUÀ¼À ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥sÀÇtð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀ0iÀĸÁzÀ vÁ¬Ä0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¥sÀÇtð CªÀ®A©vÀ£ÀV¢Ý¤. PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸Àà±Àð±ÀQÛ0iÀÄÆ E®èªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É0iÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ w½0iÀÄÄwÛ®è. ¨ÉgÉ0iÀĪÀgÀ £ÉgÀ«®èzÉ ºÁ¹UÉ0iÀÄ°è ºÉÆgÀ½ ªÀÄ®UÀ®Æ ¸ÁzÀåªÁUÀÄwÛ®è. ¨ÉqÉÆìÃgï ªÀÄvÀÄÛ 0iÀÄÆj£ï E£ï¥sóÉPÀÄì£ï ¤AzÀ DUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ0iÀÄÄ PÁqÀÄwÛzÉ. ªÀÄ£É0iÀÄ DzÁgÀ¸ÀÛA§ªÀVzÀÝ £Á£ÀÄ FUÀ ¥ÉǵÀPÀjUÉ ºÉÆgÉ0iÀiÁVzÉÝãÉ. £À£Àß aQvÉìUÁV ªÀiÁrgÀĪÀ ¸Á®zÀ ºÉÆgÉ0iÀÄÆ ¨É¼É0iÀÄÄwÛzÉ. £À£Àß ªÀÄ£É0iÀÄ ¹Ûw0iÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀA¥À¤0iÀĪÀgÉà D¸ÀávÉæ0iÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄ §j¹gÀÄvÁÛgÉ. LzÀÄ ªÀgÀĵÀªÁzÀgÀÄ E£ÀÄß ¤®è®Æ PÀÆqÀ ¸ÁzÀåªÁV®è.     £Á£ÀÄ FUÀ ±ÉÆÃZÀ¤Ã0iÀĪÁzÀ ¹Ûw0iÀÄ°è §zÀÄPÀÄwÛzÉÝãÉ. F ¹Öw¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £À£Àß ¨É£ÀÄߪÀÄƼÉ0iÀÄ ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀºÀzÀ aQvÉì ¨sÁgÀvÀzÀ°è E®èzÀ PÁgÀt £ÉgÉ0iÀÄ aãÁzÉñÀPÉÌ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁVzÉ DzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ®PÀëzÀ vÀ£ÀPÀ RZÀÄð §gÀ°zÉ. 2050gÀÆ (¥sóÁå«Ä° ¥É£ïµÀ£ï) £À° fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÁªÀÅ DµÉÆAzÀÄ ºÀt ºÉÆA¢¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è, FUÁUÀ¯Éà aQvÉìUÉ ®PÁêAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁrzÉÝãÉ.    £À£Àß vÁ¬Ä EgÀĪÀvÀ£ÀPÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß 0iÉÆÃa¹zÀgÉ aAvÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß PÀ£ÀßrUÀgÀ°è ¨ÉÃrPÉÆüÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ zÀ0iÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ NzÀÄUÀgÀÄ vÀ«ÄäAzÁUÀĪÀ jÃw0iÀÄ°è ºÀtzÀ ¸ÀºÁ0iÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ºÀ¤ ºÀ¤UÀÆrzÀgÉ ºÀ¼ÀîªÁUÀĪÀ ºÁUÉ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ £À£Àß aQvÉì ªÀiÁr¸À§ºÀÄzÉA§ D¸É¬ÄAzÀ PÉÊeÉÆÃr¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃrPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ ¨sÀªÀå PÀ£À¸ÀÄ PÀArzÀÝ £Á£ÀÄ ¤ªÉÄä®gÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀZÉÊvÀ£Àå ¥ÀqÉ0iÀÄÄªÉ KAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ.     £À£Àß ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ»wUÁV ¯ÁUÁ£ï ªÀiÁr  www.helpformylife.com (£À£Àß PÀA¥É¤ «¼Á¸À, £À£Àß ¥sÉÇÃmÉÆÃ, £À£Àß ªÉÄrPÀ¯ï j¥ÉÇÃmïðì, ¨ÁåAPï ªÀiÁ»w, qÁPÀÖgï §UÉÎ ªÀiÁ»w,,,). E mail: - help@helpformylife.com aãÁ qÁPÀÖgï ªÀiÁ»w: - Dr. Huang Hongyun. Neuroligical Disorder Research & treatment Centre of Beijing, Xi Shan Hospital, Shijing Shan District, Beijing – 100041, CHINA. Phone: -0086-10-88965507.    £À£Àß aQvÉìUÉ ¸ÀºÁ0iÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ F ICICI Saving Bank Account Number: -625501509002 (#34/2,3,4, Ramavilas Branch, Ramavilas Road, Mysore –570024) D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ SBI Saving Account number: -10562384980. (Mysore branch, Post box No: -204, New Sayyaji Rao Road, Mysore –570024) dªÀiÁ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

 

                zÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À                   

¦.r.«±Á¯ï. (ªÉÄʸÀÆgÀÄ)

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.