ಲಾಸ್ ಎಂಜಲಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಲೋಟಸ್ ಫೆಸ್ಟವಲ್, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ !