ಮನಿ ಮುಂದ್ ಒಂದ್ ಕಾರಂಜಿ , ಬ್ಯಾಡೇನ್ ಮತ್ತ !

ಅಲ್ಲ ಮಗ್ನ. ಕಳ್ಸೂ....ಗಂಗ್ ಓಂ ಅಕ್ಷರದ್ಹಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ! ಅಂವ ಅಮ್ರಿಕಾದಂವ. ಅವ್ನಿಗ್ ಹ್ಯಾಗ್ ತಿಳೀಬ್ಯಾಕ್ ಅದು. ನೀರಿನ ಧಾರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

http://travel2west.blogspot.com/

-ಚಿತ್ರ ನಾನೆ ತೊಗಂಡೀನಿ.