ಮೈಸೂರಿನ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನೆಡೆವಾಗ...೩

ಮೈಸೂರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿಸಿದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು