ವುಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿಯ ಸುಂದರ ಸರೋವರದ, (ಕ್ರೀಕ್) ಬಳಿ !