|| ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ||

ಒದುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮನಗಳು.
ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.