ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೇಸಿಸವಿಯನ್ನು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು !