ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್-ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಲೋಕ, ಚಿಣ್ಣರ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರ, ಅಬಾಲವೃದ್ದರಿಗೆ ಸಂತಸನೀಡುವ ಮನೋರಂಜನೆಯ ತಾಣ !

ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿಸ್ನಿಯವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ-ಬೆಳಸಿ, ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಭವ್ಯ ಪೆರೇಡ್ !

-ನನ್ನ ಚಿತ್ರಸಂಗ್ರಹದಿಂದ.