’ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ’ ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದಮೇಲೆರಚಿಸಿದ ’ಜೆಡಿ ಶೊ, ’ ಮಕ್ಕಳ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಮತೆಯ ಸ್ಥಳ !