”ಮಿಕಿಮೌಸ್,’ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿಯ ಜೊತೆಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸಂಜೆಯ ವೈಭವದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ !

ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿಯವರ ಬಲಗೈನಂತಿರುವ ಮೂಷಕ, ಮಕ್ಕಳಮನಸ್ಸಿನಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ಮಯರಾಗಬೇಕು !

-ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ