ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ

ಕುತುಬ್- ಮೀನಾರಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ. ಇದು ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ.