ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದರೋ, ಒಂದು ಕನಸಿನ ಮಾಯಾಲೋಕವನ್ನು ಕಂಡಂತಾಗಿ, ಕೆಲತಾಸು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ !