ಮೂಡಿದನು ರವಿ ಮೂಡಿದನು...

ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಸವದತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರವಿಯು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು ೬.೩೦ ಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು...

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು