" ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ, " ಪ್ರಾಯೋಜಿತ , ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪೆರೇಡ್, ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಗರದ ’ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ’ !

ಸಿಖ್ ಜನ, ಅಮೆರಿಕದ ಜನಜೀವನದ ಪ್ರಬಲಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ, ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು.