ಜಲಧಾರೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆಯೆಲ್ಲಿಗೆ; ಕಾಡು, ಮರ, ಬಳ್ಳಿ, ಮುಳ್ಳುಗಿಡ-ಗಂಟೆಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲು-ಬಂಡೆಗಳನ್ನು,ಎಡವಿ, ಮುಗ್ಗರಿಸಿ, ತೆವಳಿ, ಹಾರಿ,ಮುಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ?

ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನೋಡಿ-ನೋಡಿ ತಣಿದು, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಹೊರಟುಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಎಂದಿಗೋ !

ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ್ಗಗಳು.