ಮಂಡ್ಯದ ಹುಲಿ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಲಿ

ಜಯನಗರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ದಾರೀಲಿ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ಕಂಡ ಆಟೋ ಇದು. ನಾನು ಕಾರ್ ಓಡುಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ.. ಇದು ನಂಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ. ದೇವರ ದಯೆಯೋ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೋ ತಿಳಿಯದು...ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟಿಗೆ (ಅರ್ಧಾಂಗಿ) ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿದ್ದು. ಹೆಂಗೇ ???
ಅಣ್ಣಾ ಮಂಡ್ಯದ ಹುಲಿ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾನಂತೆ.

ಕಟ್ಟೆ ಶಂಕ್ರ
http://somari-katte.blogspot.com