ತಾಳೆಯಮರದ ಗರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ರವಿ !

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ.

-ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು