ಓಹ್ ಡಾಲಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದಿ ?

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ, ಆರೇಂಜ್ ಕೌಂಟಿ, ಯ ಮನೆಯ ೪ ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಣಿ-ಕಿಣಿಕಿ ಣೋಡುವ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲಿ, ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು, ೩ ನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ.

-ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದು.