’ಹಂಟಿಂಗ್ಟನ್ ಬೀಚಿ,’ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು !