ರೆನಿ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಸೆಗರ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನ ಬಳಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಲಾವಿಲಾಸ !

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದಲ್ಲಿ "ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್" ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರು ಅತಿ-ಹೆಚ್ಚು. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೪-೫ ಸುಸಜ್ಜಿತ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

-ಚಿತ್ರ, ನಾನೇ ತೆಗೆದದ್ದು.