’ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್,’ ಶಾಖೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ.

”ಅವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ’ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬರುವ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ.

-ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ.