’ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ,” ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಂಬಿಯನಗರದಲ್ಲಿ !

ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ, ’ ಶಾಂತಿಮಂದಿರ್,’ ನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ’ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ,” ಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ಸೂರಿರಾಜ್ಯದ ಕೊಲಂಬಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಮತೀಯರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

-ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.